Skip to content Skip to footer

Pin a Tale

Pin-a-Tale беше онлајн иницијатива за краудсорсинг која се обидуваше да ги поврзе искуствата од пишувањето и местото и да ги прикачи на карта што може да се пребарува. Од луѓето беше побарано да изберат литературно дело од кој било период и во која било форма што се однесува на одредена локација на Британските и Ирските острови и да раскаже како авторот го доловил духот на местото. Резултатите може да се истражат на веб-страницата на проектот. Pin-a-Tale е додадена во дигиталните збирки на Британската библиотека за повторна употреба од страна на истражувачите (преку Creative Commons Dedication).

Вид на практика/Студија на случај Проект на Британската библиотека
Година на спроведување 2012 – завршено
Јазик англиски
Цел пошироката јавност и научниците

 

https://www.bl.uk/pin-a-tale/pin-a-tale-about.html

  • Default
  • Dark